Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (no tiesisko aktu un Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas aspekta – datu subjektam) – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA «Trinets» (turpmāk – Uzņēmums), vienotās reģistrācijas Nr. 40003319248, juridiskā adrese Gundegas iela 1a-1, Rīga, Latvija, LV-1016.
 2. Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: trinets@trinets.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju var vaicāt par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 21. punktu.

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  • fiziskajām personām – klientiem un citiem Uzņēmuma pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, iespējamajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Uzņēmumam jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
  • Uzņēmuma uzturētās interneta mājas lapas apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz Uzņēmuma tālruni (turpmāk Klienti).
 3. Uzņēmums rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Uzņēmuma interneta mājas lapā, elektroniski, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.

Personas datu apstrādes mērķi

 1. Uzņēmums apstrādā personas datus ar šādiem mērķiem:
  • Pakalpojumu sniegšanai:
   • klienta identificēšanai;
   • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
   • pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
   • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
   • garantijas saistību izpildei;
   • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
   • pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
   • klientu apkalpošanai;
   • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
   • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
   • norēķinu administrēšanai;
   • parādu atgūšanai un piedziņai;
   • Uzņēmuma mājas lapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
  • Uzņēmējdarbības plānošanai un analītikai:
   • statistikai un uzņēmējdarbības analīzei;
   • plānošanai un uzskaitei;
   • efektivitātes mērīšanai;
   • datu kvalitātes nodrošināšanai;
   • atskaišu sagatavošanai;
   • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
   • klientu aptauju veikšanai;
   • riska vadības aktivitāšu ietvaros.
  • Informācijas un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Uzņēmums apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Uzņēmuma saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  • saskaņā ar Klienta – datu subjekta – piekrišanu;
  • leģitīmās interesēs – lai realizētu no Uzņēmuma un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Uzņēmuma leģitīmās intereses;
  • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai – lai nodrošinātu Uzņēmuma nodarbināto personu, Klientu fizisko un īpašuma drošību.
 2. Uzņēmuma leģitīmās intereses ir:
  • veikt uzņēmējdarbību;
  • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
  • nodrošināt līguma saistību izpildi;
  • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai uzņēmējdarbībai;
  • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, elektroniski, zvanot uz Uzņēmuma tālruni, interneta mājas lapā;
  • analizēt Uzņēmuma mājas lapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
  • administrēt Klienta datus Uzņēmuma sistēmās;
  • veikt darbības Klientu noturēšanai;
  • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
  • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
  • reklamēt savus pakalpojumus;
  • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
  • novērst krāpniecību;
  • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un uzņēmējdarbības uzskaiti un analītiku;
  • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
  • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
  • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  • administrēt maksājumus;
  • administrēt neveiktus maksājumus;
  • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
  • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

 1. Uzņēmums apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmuma saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Uzņēmums var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā Uzņēmuma rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Uzņēmuma datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Uzņēmumam ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
 3. Uzņēmuma sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Uzņēmuma prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Uzņēmuma uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

 1. Uzņēmums aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienās pieejamo tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmuma saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
  • Datu šifrēšanu ― pārraidot datus (SSL šifrēšana);
  • Ugunsmūri;
  • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas un programmatūras attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Uzņēmums neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:
  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);
  • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Uzņēmuma leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Uzņēmuma leģitīmās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Uzņēmuma personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
 2. Šādos gadījumos Uzņēmums nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Uzņēmums glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā izdarīts pakalpojuma pieteikums);
  • dati ir nepieciešami